Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main e.V.

Aŭtoro: as Page 2 of 5

Programm Januar 2020

02.01.2020

Lingva rondo: Eraroj tipaj por komencantoj, kun ekzemploj el Amikumu, 2-a parto (U. Fellmann)

Prelego: La Ĥaosa Komputila Klubo (M. Schmitt)

La Ĥaosa Komputila Klubo estas unu de la plej gravaj germanaj organizaĵoj rilate al komputila sekureco kaj la informadika socio. Martin jam estas membro ekde la jaro 1999. Nur kelkaj tagoj post la 36-a Ĥaosa Komunikada Kongreso, li gvidos nin per sia prelego tra la preskaŭ 40-jara historio de la klubo.


Sprachrunde: Typische Anfängerfehler mit Beispielen aus Amikumu, Teil 2 (U. Fellmann)

Vortrag: Der Chaos Computer Club (M. Schmitt)

Der Chaos Computer Club ist eine der wichtigsten deutschen Organisationen in den Bereichen Computersicherheit und Informationsgesellschaft. Martin ist seit 1999 Vereinsmitglied. Nur wenige Tage nach dem 36. Chaos Communication Congress wird er uns mit seinem Vortrag durch die fast 40-jährige Geschichte des Clubs führen

16.01.2020

Estrarkunveno (formalan invitilon vd. en Esperanto-Informilo)


Vorstandssitzung (offizielle Einladung s. im Esperanto-Informilo)

Programm Dezember 2019

05.12.2019

Zimtsterne, Zimtstangen, Tannenzapfen

Jarfina/kristnaska festo

Kiel kutime en decembro ni renkontiĝos por kune festi, kanti kaj ĝui la frandaĵojn. Bonvolu kunporti manĝaĵojn, trinkaĵojn aŭ muzikinstrumentojn, kaj nepre ne forgesu bonan humoron!


Weihnachtsfeier/Jahresabschlussfest

Wie üblich im Dezember treffen wir uns, um gemeinsam zu feiern, zu singen und die Leckereien zu genießen. Bitte bringen Sie Essen, Trinken oder Musikinstrumente mit, und vergessen Sie auf keinen Fall gute Laune!

19.12.2018

Tiu jarlasta renkontiĝo eble ne okazos pro tempomanko, bv. antaŭe demandi ĉe ni!


Dieser letzte dritte Donnerstag findet nicht immer statt, weil die meisten kurz vor Weihnachten viele andere Termine haben, bitte deshalb vorher noch mal mit uns Kontakt aufnehmen!

Programm November 2019

07.11.2019

Natur, Landschaft, Pico Mountain, Vulkan

Lingva rondo: Eraroj tipaj por komencantoj, kun ekzemploj el Amikumu (U. Fellmann)

Prelego: Vojaĝraporto pri la Acoroj  (F. Lappe)

Frank vojaĝis en aŭgusto al la Acoroj kaj nun prezentos al ni informojn pri tiu interesa arkipelago. Li vizitis du el la naŭ insuloj. Kaj speciale interesa por esperantistoj: li renkontis tie la nuran esperanto-parolanton, kiu aŭtodidaktike lernis, tute izolita rilate al paroleblecoj, kaj ĝis nun nur rete komunikis. Do li ĝojegis paroli kun vivanta homo. Li gvidis Frank tra sia urbeto kaj ebligis al li tre interesan sperton, kiun li ne spertus kiel nura turisto.


Sprachrunde: Typische Anfängerfehler, mit Beispielen aus Amikumu (U. Fellmann)

Vortrag: Reisebreicht über die Azoren (F. Lappe)

Frank hat im August die Azoren besucht und wird uns von dieser Reise auf die interessante Inselgruppe berichten. Er hat zwei der insgesamt neun Inseln gesehen. Besonders interessant für uns Esperantisten: Er hat den einzigen Esperanto-Sprecher der Azoren getroffen, der sich die Sprache selbst beigebracht hat und bisher auf jede mündliche Kommunikation verzichten musste. Dieser hat sich daher sehr gefreut, unsere Sprache mal mit einem lebendigen Gegenüber sprechen zu können. Er hat Frank durch sein Städtchen geführt und ihm so Einblicke ermöglicht, die er als normaler Tourist nie gehabt hätte.

21.11.2019

babila rondo


Plauderrunde

Programm Oktober 2019

03.10.2019

Renkontiĝo ne okazos pro germana festotago!


Treffen fällt aus wegen des Feiertages!

20.10.2019

Lingva rondo: Karaktertrajtoj (A. Stecay)

Prelego: Rembrandt en Amsterdamo (K. Eckstädt)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn estas la plej grava pentristo de Nederlando kaj ĝis hodiaŭ apartenas al plej gravaj pentristoj de la mondo. En ĉi tiu jaro estas la 350a reveno de lia mortotago. Okaze de tiu datreveno okazigis la Rijks Muzeo en Amsterdamo la ekspozicion montranta ĉiujn bildojn de li, kiujn ĝi posedas: de „Nokta gardo“ ĝis malgrandaj desegnaĵoj kaj akvareloj iomete pli grandaj ol poŝtmarko. Ni povas dum ĉi tiu vespero ĝui la bildojn kiujn ni x-foje aŭ neniam vidis. 


Sprachrunde: Charakterzüge (A. Stecay)

Vortrag: Rembrandt in Amsterdam (K. Eckstädt)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn gilt als bedeutendster Maler der Niederlande und gehört bis heute zu den wichtigsten der Welt. Anlässlich seines 350. Todestages in diesem Jahr organisiert das Rijksmuseum in Amsterdam eine Ausstellung, die alle Bilder zeigt, die man dort von ihm besitzt: Von der „Nachtwache“ bis zu den kleinen Zeichnungen und Aquarellen, die kaum größer sind als eine Briefmarke. An diesem Abend werden wir Bilder genießen, die wir schon x-mal oder auch noch nie gesehen haben.

Programm September 2019

05.09.2019

Lingva rondo: Temo ankoraŭ ne fiksita (M. Schmitt)

Prelego: Raportoj pri la Universala Kongreso en Lahti (diversaj)

Finnlando signifas: lagojn, arbarojn, malvarmon, saŭnon … ĉu? Ĉi-jare la UK okazas en Lahti. Pluraj membroj de nia klubo vizitas ĝin kaj raportos al ni, kio okazas en Esperantujo kaj kiujn kromajn facetojn (ol la menciitaj kliŝoj) posedas Finnlando.


Sprachrunde: Thema steht noch nicht fest (M. Schmitt)

Vortrag: Berichte über den Weltkongress in Lahti (verschiedene)

Finnland: das sind Seen, Wälder, Kälte, Sauna… Wirklich? Dieses Jahr findet der UK in Lahti statt. Mehrere unserer Mitglieder nehmen daran teil und berichten uns, was in Esperantujo vor sich geht und welche weiteren Facetten (von den schon erwähnten Klischees mal abgesehen) Finnland sonst noch so zu bieten hat.

19.09.2019

sen-tema babilado


Gesprächsrunde ohne Thema

Programm August 2019

01.08.2019

ne okazos pro ferioj de Saalbau!


fällt aus wegen Saalbau-Ferien!

10.08.2019

Somera festo (ekde 13:00, bv. anoncu vin ĉe Martin)


Sommerfest (ab 13:00, bitte vorher bei Martin anmelden)

15.08.2019

Lingva rondo: Lingvaj ludoj (R. Pflüger)

Prelego: Raporto pri la Germana Esperanto-Kongreso 2019 (W. Ullmann)

La Germana Esperanto-Kongreso ĉi-jare okazis en Neumünster, Ŝlesvigo-Holstinio. La UN ja deklaris 2019 la Jaron de indiĝenaj lingvoj; pro tio lingva justeco kaj lingvaj homaj rajtoj formas la kadran temon ĉi-jaran. S-ro Ullmann prezentos al ni ne-ĉeestintoj, kion ni eble maltrafis.


Sprachrunde: Sprachspiele (R. Pflüger)

Vortrag: Bericht über den Deutschen Esperanto-Kongress 2019 (W. Ullmann)

Der Deutsche Esperanto-Kongress fand dieses Jahr in Neumünster, Schleswig-Holstein, statt. Nachdem die UN 2019 ja zum Jahr der indigenen Sprachen erklärt haben, sind Sprachengerechtigkeit und Sprachenrechte auch Thema des diesjährigen Kongresses. Herr Ullmann wird uns erzählen, was wir Nicht-Anwesenden vielleicht verpasst haben.

Programm Juli 2019

04.07.2019

Lingva rondo: Bestaj proverboj kaj esprimoj (W. Ullmann)

Prelego: Enkonduko en la finnan lingvon (H. Horeth)

Konciza enkonduko en la finnan lingvon, ĉefe en la prononcadon, en la ĉefajn formojn de la verboklasoj, en kazajn finaĵojn de la substantivo, en la sistemo de la sonleĝoj, en la diferencojn inter la komuna lingvo (t.n. puhekieli) kaj la literatura lingvo (t.n. kirjakieli). Krome la prelego temos pri la leksiko kio ebligas al ni 1. demandi la vojon kaj 2. konsulti kuraciston. Aldone li prezentos vortojn aŭ frazojn, kiuj troviĝas sur publikaj indikiloj. 


Sprachrunde: Tierische Sprichwörter und Ausdrücke (W. Ullmann)

Vortrag: Eine Einführung in die finnische Sprache (H. Horeth)

Eine kurze Einführung in die finnische Sprache, hauptsächlich in die Aussprache, in die hauptsächlichen Formen der Verbklassen, die Kasusendungen des Substantivs, in das System der Lautgesetze, in die Unterschiede zwischen der Umgangssprache (sog. puhekieli) und Schriftsprache (sog. kirjakieli). Außerdem handelt der Vortrag von den Wortfeldern, die uns ermöglichen 1. nach dem Weg zu fragen 2. einen Arzt aufzusuchen. Zusätzlich präsentiert Hartmut Worte oder Sätze, die sich auf öffentlichen Hinweisschildern finden.

18.07.2019

sen-tema babilado


Gesprächsrunde ohne Thema

Programm Juni 2019

06.06.2019

Lingva rondo: En la ĝardeno – ĉio krom plantoj (M. Schmitt)

Prelego: Kiu diris tion? (U. Fellmann)

“Estas pli malfacile detrui antaŭjuĝon ol atomon!” Kiu diris tion?
Ĉu vi aŭdis, ke Voltero diris “mi malsamopinias al vi, tamen, me defendos vian rajton diri vian opinion ĝismorte”? Ke Ejnŝtejno diris “ĉio estas relativa?” Ke Marie-Antoinette konsilis al la povruloj, kiuj ne kapablis aĉeti panon, ke ili anstataŭe manĝu kukon? Ke Jesuo diris “okulo por okulo, dento por dento?” Kaj ke li konsilis ne geedziĝi?
Sed kion tiuj diroj vere signifas? Kaj ĉu ili vere estis dirataj de la homoj, al kiuj ni hodiaŭ atribuas ilin? Pere de divenludo mi volas vojaĝi kun vi tra la maro de famaj citaĵoj, miskomprenataj diraĵoj kaj falsaj konataĵoj.


Sprachrunde: Im Garten – Alles außer Pflanzen (M. Schmitt)

Vortrag: Wer hat das gesagt? (U. Fellmann)

„Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zerstören als ein Atom!“ Wer hat dies gesagt? Haben Sie gehört, dass Voltaire gesagt haben soll „Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen.“? Dass Einstein gesagt hat „Alles ist relativ“? Dass Marie-Antoinette den Armen, die kein Brot kaufen konnten, geraten hat, doch Kuchen zu essen? Dass Jesus gesagt hat „Auge um Auge, Zahn um Zahn“? Und dass er empfohlen hat, nicht zu heiraten?

Aber was bedeuten diese Aussprüche wirklich? Und wurden sie wirklich von den Personen gesagt, denen sie in den Mund gelegt wurden? Mit einem Ratespiel möchte ich mit Ihnen über das Meer der berühmten Zitate, missverstandenen Aussprüche und falschen Kenntnisse reisen.

20.06.2019

Renkontiĝo pro festotago ne okazos.


Wegen des Feiertages fällt das Treffen aus.

22.06.2019

Ĉi-jare ni ekskursas al Frankfurto. Ni renkontiĝos je la 12:00 h ĉe restoracio „Paulaner am Dom“ (Domplatz 6), bone atingebla per metrooj U4 & U5, stacio Dom/Römer. Post la tagmanĝo ni promenos tra la „nova malnova urbo“, bedaŭrinde sen ĉiĉeronado, kaj poste vizitos la historian muzeon. Ni finos la tagon per komuna kafumado.


Dieses Jahr bleiben wir in Frankfurt. Wir treffen uns um 12:00 Uhr im „Paulaner am Dom“ (Domplatz 6), das mit der U4 oder U5 gut zu erreichen ist (Haltestelle Dom/Römer). Nach dem Mittagessen spazieren wir durch die „neue Altstadt“, leider ohne Führung, und besuchen anschließend das Historische Museum. Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken beschließen wir den Tag.

Programm Mai 2019

02.05.2019

lingva rondo: Tradukekzerco (A. Stecay)

prelego: Vojaĝi sen la angla (F. Reisel)

Franziska estas ĝisosta esperantistino kaj de jardekoj vizitas la plej diversajn internaciajn renkontiĝojn. Ŝi havas amikojn ĉie en la mondo kaj per kaj pro Esperanto travojaĝis preskaŭ ĉiujn kontinentojn. Sed mankas al ŝi la scioj de la dua plej grava mondlingvo – la angla. Dum tiu vespero ŝi rakontos al ni kiel ŝi elturniĝis travojaĝante la mondon sen la angla lingvo.

Sprachrunde: Übersetzungsübung (A. Stecay)


Vortrag: Reisen ohne Englisch (F. Reisel)

Franziska gehört zu den Urgesteinen im momentanen Esperantujo. Seit Jahrzehnten schon besucht sie die unterschiedlichsten internationalen Treffen. Sie hat Freunde überall in der Welt, und hat für und mithilfe von Esperanto fast alle Kontinente bereist. Allerdings fehlen ihr Kenntnisse der zweit-wichtigsten Weltsprache – Englisch. An diesem Abend wird sie uns erzählen, was sie auf ihren Reisen, bei denen sie sich ohne Englisch durch die Welt schlagen musste, so alles erlebt hat. 

16.05.2019

sen-tema babilado


Gesprächsrunde ohne festes Thema

Programm April 2019

04.04.2019

Lingva Rondo: Vortenigmoj (G. Schäfer)

Prelego: Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Reinhard Selten, la ludteorio, kaj Esperanto (U. Fellmann)

Tiu prelego temas pri la esperantorilata kaj profesia vivo de nia iama esperantokluba membro kaj multjara prezidanto de la Esperanto-Societo Frankfurto ĉe Majno, Reinhard Selten, kiu mortis en 2016, 85 jarojn aĝa. Li estas ĝis nun la sola ESF-ano kiu ricevis nobelpremion, aŭ pli precize: honorigan premion memore al s-ro Nobelo, en la fako ekonomiko, la fako de la studado pri la ekonomio. Tiun premion li recevis pro siaj kontribuoj al la praktika apliko de la ludteorio en la ekonomiko. Kiel li eĉ kombinis siajn du pasiojn, la ekonomikon kaj esperanton, montros tiu prelego.


Sprachrunde: Worträtsel (G. Schäfer)

Vortrag: Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, die Spieltheorie und Esperanto (U. Fellmann)

Der Vortrag behandelt das berufliche Leben und Leben in Esperantujo unseres ehemaligen Klubmitglieds und langjährigem ESF-Vorsitzenden Reinhard Selten, der 2016 im Alter von 85 Jahren verstarb. Er ist bisher das einzige ESF-Mitglied, das jemals einen Nobelpreis erhielt – oder vielmehr: den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Dieser Preis wurde ihm in Anerkennung seiner Leistungen im Bereich der Spieltheorie und ihrer Anwendung in der Ökonomie verliehen. Wie er es geschafft hat, seinen zwei Leidenschaften, die Wirtschaftswissenschaften und Esperanto, gleichzeitig nachzugehen, wird der Vortrag zeigen.

18.04.2019

preparo de la somera ekskurso


Vorbereitungstreffen für unseren Sommer-Ausflug

Page 2 of 5

Funkciigita de WordPress & Etoso de Anders Norén